Hygyrchedd
Hygyrchedd

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Yn Dŵr Cymru rydyn ni'n credu mewn gwneud y peth iawn dros ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr. Rydyn ni wedi ymrwymo i gydnabod a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb, a thrin eraill ag urddas a pharch bob amser.

 

 

Mae ein Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb yn cydategu gweledigaeth y cwmni ac mae'n seiliedig ar ei werthoedd. Mae'n pennu ein cynigion i hyrwyddo diwylliant lle mae amrywiaeth ein cwsmeriaid a'n gweithwyr yn cael ei werthfawrogi.

Gallwch gwrdd â'n cenhadon cynwysoldeb trwy glicio yma.

I'n cynorthwyo i greu gwir ddiwylliant o barch at ein gilydd, rydyn ni wedi sefydlu Fforwm EDI o Genhadon Cynwysoldeb. Eu rôl yw:

  • Hyrwyddo pob agwedd ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb yn ymarferol yn eu maes gwaith
  • Chwarae rhan wrth drefnu achlysuron sy'n helpu i ddathlu amrywiaeth
  • Addysgu cyflogeion am faterion amrywiaeth ac effeithiau gwahaniaethu
  • Helpu i adolygu polisïau a dogfennau am ddiwylliant y gweithle
  • Clustnodi meysydd lle gall y busnes wella ei ymdrechion i fod yn fwy cynhwysol a'i gynorthwyo i addasu i sicrhau bod gan bawb y cyfleusterau i fod yn gyffyrddus yn eu gwaith
  • Clustnodi gwybodaeth berthnasol am gydraddoldeb nad ydym yn ei chasglu ar hyn o bryd ond y gallai fod ei hangen ei chasglu